Thành công của điện thoại thông minh (ĐTTM) chạy Windows Mobile làm cho nhiều người (trong đó có cả Microsoft) phải ngạc nhiên.

" /> Thành công của điện thoại thông minh (ĐTTM) chạy Windows Mobile làm cho nhiều người (trong đó có cả Microsoft) phải ngạc nhiên.

"/> Thành công của điện thoại thông minh (ĐTTM) chạy Windows Mobile làm cho nhiều người (trong đó có cả Microsoft) phải ngạc nhiên.

" />