• Thứ Hai, 24/07/2006 08:08 (GMT+7)

  Microsoft thay đổi việc thực hiện báo cáo tài chính

  Sở dĩ có sự thay đổi này là do Microsoft đã tiến hành cơ cấu lại công ty. Giờ đây, “người khổng lồ phần mềm” sẽ thực hiện báo cáo tài chính dựa trên 5 mảng hoạt động.

  Hôm 17/7/2006 Microsoft Corp. cho biết, khởi đầu từ năm tài chính 2007 (bắt đầu vào ngày 1/7/2006), công ty sẽ thay đổi việc thực hiện báo cáo tài chính để phản ánh những thay đổi tổ chức của mình.

  Microsoft sẽ báo cáo các kết quả tài chính dựa trên 5 mảng hoạt động là: Client, Server and Tools, Online Services Group, Microsoft Business Division, Microsoft Entertainment and Devices Division. Trước đây, công ty báo cáo các kết quả tài chính từ 7 mảng hoạt động.

  Theo Microsoft, những thay đổi này phản ánh việc cơ cấu lại công ty (tiến hành hồi tháng 9/2005), giảm số công ty con từ 7 xuống còn 3 là:  Microsoft Platform Products & Services Division; Microsoft Business Division; Microsoft Entertainment & Devices Division. Mỗi công ty con này đều có chủ tịch riêng của mình.

  Theo những quy định thực hiện báo cáo mới, Microsoft đã nhập lại thànhh 1 việc thực hiện báo cáo tài chính của các bộ phận Information Worker và Microsoft Business Solutions vào Microsoft Business Division. Tương tự, việc thực hiện báo cáo tài chính của bộ phận Mobile and Embedded Devices sẽ được gộp vào Microsoft Entertainment and Devices Division. Việc thực hiện báo cáo tài chính của các bộ phận Client, Server and Tools, Online Services Group sẽ đưa vào Microsoft Platform Products & Services Division.

  Báo cáo tài chính của việc kinh doanhh Exchange Server của công ty con Business Division sẽ được đưa vào đơn vị mới thành lập Unified Communications Group trong Microsoft Business Division.

  IDG News Service, 18/7/2006

  ID: O0607_1