những “con dấu lúc đăng nhập” ("sign-in" seal) xuất hiện trên các website thực sự là của Yahoo.

" /> những “con dấu lúc đăng nhập” ("sign-in" seal) xuất hiện trên các website thực sự là của Yahoo.

"/> những “con dấu lúc đăng nhập” ("sign-in" seal) xuất hiện trên các website thực sự là của Yahoo.

" />