Cisco System cho biết vừa mua lại công ty bảo mật e-mail IronPort Systems với giá 830 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu.

" /> Cisco System cho biết vừa mua lại công ty bảo mật e-mail IronPort Systems với giá 830 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu.

"/> Cisco System cho biết vừa mua lại công ty bảo mật e-mail IronPort Systems với giá 830 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu.

" />