CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng." /> CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng."/> CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng." />