10-9 m). Công nghệ này sẽ cho Intel hạ chi phí và giảm năng lượng tiêu thụ trong chip.

" /> 10-9 m). Công nghệ này sẽ cho Intel hạ chi phí và giảm năng lượng tiêu thụ trong chip.

"/> 10-9 m). Công nghệ này sẽ cho Intel hạ chi phí và giảm năng lượng tiêu thụ trong chip.

" />