Công cụ SWFScan do nhóm Nghiên Cứu Bảo Mật Web (WSRG) của HP xây dựng, được thiết kế cho các nhà phát triển không có nền kiến thức bảo mật.

" /> Công cụ SWFScan do nhóm Nghiên Cứu Bảo Mật Web (WSRG) của HP xây dựng, được thiết kế cho các nhà phát triển không có nền kiến thức bảo mật.

"/> Công cụ SWFScan do nhóm Nghiên Cứu Bảo Mật Web (WSRG) của HP xây dựng, được thiết kế cho các nhà phát triển không có nền kiến thức bảo mật.

" />