phần mềm SMB 2 trong một số phiên bản Windows mới, có thể bị dùng để chiếm quyền điều khiển PC.

" /> phần mềm SMB 2 trong một số phiên bản Windows mới, có thể bị dùng để chiếm quyền điều khiển PC.

"/> phần mềm SMB 2 trong một số phiên bản Windows mới, có thể bị dùng để chiếm quyền điều khiển PC.

" />