• Chủ Nhật, 11/01/2004 23:19 (GMT+7)

  Cây đũa của Nhạc Trưởng CNTT đã vung lên

  Ngày 3/12/2002, Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ Đạo Chương Trình Hành Động triển khai Chỉ Thị 58 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (BCĐ 58).

  Sau hơn một tháng hết sức khẩn trương chuẩn bị, ngày 9/1/2003 BCĐ 58 đã có phiên họp đầu tiên. Ngày 30/1/2003, chỉ thị đầu tiên của Phó Thủ Tướng - Trưởng Ban Chỉ Đạo đã được ban hành. Tạp chí PC World Việt Nam xin đăng nguyên văn văn bản quan trọng này.

  BAN CHỈ ĐẠO 58
  - - - - -
  Số: 01/TB-BCĐ
  Về kết quả phiên
  họp thứ nhất của BCĐ 58

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2003

  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO 58

  Ngày 9 tháng 01 năm 2003, Ban Chỉ Đạo 58 đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của trưởng ban, Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm. Ban Chỉ Đạo 58 đã nghe các báo cáo về dự thảo quy chế hoạt động của Ban, về tình hình triển khai các chương trình xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng và phát triển công nghiệp phần cứng CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng viễn thông và Internet; một số nét về tình hình ứng dụng CNTT ở nước ta hiện nay; tình hình triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề Án 112). Các thành viên Ban Chỉ đạo 58 đã thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp triển khai những nội dung của đề án nêu trên. Trưởng ban, Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm đã kết luận như sau:

  1. Về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 58, các thành viên trực tiếp góp ý, sửa vào dự thảo quy chế để Văn Phòng Ban Chỉ đạo 58 hoàn thiện và báo cáo thông qua tại phiên họp thứ 2 vào cuối tháng 02/2003.

  2. Bộ Bưu Chính Viễn Thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT, kể cả ứng dụng CNTT và công nghiệp CNTT, theo quy định tại Nghị định số 90/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu Chính Viễn Thông ngày 11 tháng 11 năm 2002.

  Đồng ý chủ trương giao Bộ Bưu Chính Viễn Thông quản lý các chương trình xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm, chương trình xây dựng và phát triển về công nghiệp phần cứng. Văn Phòng Ban Chỉ Đạo 58 hoàn chỉnh các thủ tục hành chính để trình Thủ Tướng Chính Phủ quyết định.

  Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT và sớm hoàn chỉnh nội dung chương trình để trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 2003.

  3. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT theo tinh thần Chỉ Thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch CNTT của năm 2003 trong quý I năm 2003 để Ban Chỉ Đạo xem xét. Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2003.

  4. Bộ Bưu Chính Viễn Thông khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch quốc gia về CNTT 2003, chương trình xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm, chương trình xây dựng và phát triển về công nghiệp phần cứng, các chính sách cần điều chỉnh để Ban Chỉ Đạo 58 xem xét và trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 2003.

  5. Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội Chợ Quốc Gia về CNTT trong năm 2003. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức hiện đang tổ chức các hoạt động Tuần Lễ Tin Học, Diễn Đàn CNTT Việt Nam, Vietnam Telecomp để việc tổ chức Hội chợ này có hiệu quả.

  6. Đồng ý việc Hiệp Hội Phần Mềm Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị ASOCIO khu vực tại Hà Nội trong tháng 11 năm 2003. Hiệp Hội Phần Mềm Việt Nam cần làm các thủ tục về tổ chức hội nghị quốc tế theo quy định hiện hành.

  7. Đồng ý về nguyên tắc việc hình thành giải thưởng quốc gia về CNTT. Văn Phòng Ban Chỉ Đạo 58 phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội và tổ chức có liên quan nghiên cứu đề xuất cụ thể đề án để thống nhất về hệ thống các giải thưởng liên quan đến CNTT và báo cáo Ban Chỉ Đạo xem xét.

  8. Văn Phòng Ban Chỉ Đạo 58 làm việc với Bộ Tài Chính để đảm bảo ngân sách hoạt động cho Ban Chỉ Đạo 58 trong năm 2003.

  9. Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ Đạo 58 sẽ họp vào cuối tháng 2 năm 2003.

  Nơi nhận:
  - Thủ Tướng, các Phó Thủ Tướng CP,
  - Các thành viên BCĐ,
  - TT Bộ Bưu Chính Viễn Thông Mai Liêm Trực,
  - Văn Phòng Trung ương,
  - Văn Phòng Quốc Hội,
  - Các Bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW có liên quan,
  - VPCP: BTCN, các PCN:  
  Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý, 
  Vũ Đình Thuần, các vụ: KG, CN,
  - Lưu: VP Ban CĐ 58

  Trưởng Ban
  Phó Thủ Tướng


  Phạm Gia Khiêm

   

  ID: B0303_8