• Thứ Năm, 15/01/2004 16:06 (GMT+7)

  Việt Nam với TC154

  LTS: Ngày 24/01/2003, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng (TCĐLCL) - Bộ KHCN đã ra quyết định số 17/QĐ-TĐC về việc thành lập Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC154 về “Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính” (ISO/TC154 - Process, data elements and Documentation in Commerce, Industry and Administration). Thạc sĩ Lê Như Xuân, trưởng ban Ban Kỹ́ Thuật TCVN/TC154 giới thiệu vấn đề này.

  Việc trao đổi dữ liệu điện tử  và sau đó là kinh doanh điện tử được thực hiện  theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc - UN/CEFACT, các nhà phát triển phần mềm đang làm việc để phát triển tiêu chuẩn mới gọi là ebXML (electronic business Extensible Mark-up Language) - ngôn ngữ đánh dấu mở rộng trong kinh doanh điện tử. Để đạt tới mục tiêu của giao dịch điện tử toàn cầu, vai trò của các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực TMĐT là rất quan trọng.

  Một trong những yếu tố để thúc đẩy Việt Nam nhanh chóng hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế và trở thành thành viên của WTO quốc tế  là sự tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử. Do vậy, cần hướng các tiêu chuẩn của giao dịch điện tử Việt Nam theo các chuẩn của khu vực và quốc tế; đưa ra các giải pháp, chiến lược phát triển tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với khu vực và quốc tế; tập trung ngân sách quốc gia cho việc xây dựng các tiêu chuẩn giao dịch điện tử, tránh sự chồng chéo về mặt chính sách và các dự án nghiên cứu triển khai.

  Việt Nam đã thâm nhập vào hoạt động của UN/CEFACT và AFACT (tổ chức phát triển tiêu chuẩn của khu vực) từ năm 2000 với sự tham gia của Trung Tâm Tin Học - Bộ KHCNMT (nay là Bộ KHCN ), và cũng đã tham gia ngay từ đầu vào các diễn đàn trao đổi của dự án xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn ebXML, triển khai tích cực trong suốt 18 tháng.
  Trong khuôn khổ của ISO - Ủy Ban Kỹ Thuật 154, Quá trình xử lý dữ liệu, các dữ liệu và tài liệu về thương mại, công nghiệp và hành chính (Process, data elements and Documentation in Commerce, Industry and Administration)  chính là toàn bộ các tiêu chuẩn của XML, ebXML  thông qua bởi UN/CEFACT.

  Cơ quan đầu mối của ISO ở Việt Nam là Tổng Cục TCĐLCL. Để đảm bảo vững chắc cho  Việt Nam tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Ban Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật TC 154 (tên giao dịch tiếng Anh là VnCES - Viet Nam committee for Electronic Standards Services Support) đã được thành lập với sự tham gia của các cơ quan thành viên để nghiên cứu, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn nói trên. Xây dựng chuẩn và áp dụng chuẩn là hai tiến trình hoạt động đồng thời và luôn bổ trợ cho nhau, đồng thời gắn liền với các tiêu chuẩn của nhiều ngành. Công tác này chỉ có thể làm tốt bởi một cơ quan đầu mối và duy nhất.
  Hoạt động của Ban TC 154 VN rất cần được sự quan tâm của Bộ chủ quản, của Nhà Nước về thể chế và sự đóng góp về nhân lực và tài chính của các cơ quan thành viên cũng như của các đối tác quan tâm đến lĩnh vực này

  Lê Như Xuân
  www.moste.gov.vn/vnces

  ID: B0304_0