Lần đầu tiên một sự kiện riêng về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm mang tên Ngày Hội Nhân Lực Phần Mềm được Liên Kết Ngành Phần Mềm Việt Nam (Vietnam Software Cluster) và hệ thống đào tạo APTECH phối hợp tổ chức ngày 14/5/2005 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

" /> Lần đầu tiên một sự kiện riêng về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm mang tên Ngày Hội Nhân Lực Phần Mềm được Liên Kết Ngành Phần Mềm Việt Nam (Vietnam Software Cluster) và hệ thống đào tạo APTECH phối hợp tổ chức ngày 14/5/2005 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

"/> Lần đầu tiên một sự kiện riêng về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm mang tên Ngày Hội Nhân Lực Phần Mềm được Liên Kết Ngành Phần Mềm Việt Nam (Vietnam Software Cluster) và hệ thống đào tạo APTECH phối hợp tổ chức ngày 14/5/2005 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

" />