Tập đoàn Juniper Networks ngày 1/8/2005 đã chỉ định công ty CNTT HanoiCTT là đối tác  đào tạo được uỷ quyền đầu tiên của Juniper Networks (JNAEC) tại Việt Nam." /> Tập đoàn Juniper Networks ngày 1/8/2005 đã chỉ định công ty CNTT HanoiCTT là đối tác  đào tạo được uỷ quyền đầu tiên của Juniper Networks (JNAEC) tại Việt Nam."/> Tập đoàn Juniper Networks ngày 1/8/2005 đã chỉ định công ty CNTT HanoiCTT là đối tác  đào tạo được uỷ quyền đầu tiên của Juniper Networks (JNAEC) tại Việt Nam." />