www.ioicapm.com . Kỳ thi Icamp2 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8/2005. " /> www.ioicapm.com . Kỳ thi Icamp2 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8/2005. "/> www.ioicapm.com . Kỳ thi Icamp2 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8/2005. " />