Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông." /> Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông."/> Hôm qua, ngày 4/8/2005, Bộ BCVT đã có thông báo chính thức về kết quả giải quyết việc kết nối giữa VNPT và Viettel. Thông báo cũng cho biết bộ đã có quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông." />