Tin từ Vụ Thương Mại Điện Tử (TMĐT), Bộ Thương Mại, ngày 26/8/2005 Cổng Thương Mại Điện Tử Quốc Gia (gọi tắt là ECVN) sẽ chính thức khai trương tại buổi khai mạc triển lãm “Thành tựu 60 năm kinh tế - xã hội” tại Trung Tâm Triển Lãm Giảng Võ, Hà Nội.

" /> Tin từ Vụ Thương Mại Điện Tử (TMĐT), Bộ Thương Mại, ngày 26/8/2005 Cổng Thương Mại Điện Tử Quốc Gia (gọi tắt là ECVN) sẽ chính thức khai trương tại buổi khai mạc triển lãm “Thành tựu 60 năm kinh tế - xã hội” tại Trung Tâm Triển Lãm Giảng Võ, Hà Nội.

"/> Tin từ Vụ Thương Mại Điện Tử (TMĐT), Bộ Thương Mại, ngày 26/8/2005 Cổng Thương Mại Điện Tử Quốc Gia (gọi tắt là ECVN) sẽ chính thức khai trương tại buổi khai mạc triển lãm “Thành tựu 60 năm kinh tế - xã hội” tại Trung Tâm Triển Lãm Giảng Võ, Hà Nội.

" />