dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại 29 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Người dùng sẽ trả từ 1,01 USD – 1,33 USD mỗi phút khi gọi ĐTDĐ từ Việt Nam đến Hàn Quốc và 900 won/phút khi nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc đến Việt Nam.
" /> dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại 29 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Người dùng sẽ trả từ 1,01 USD – 1,33 USD mỗi phút khi gọi ĐTDĐ từ Việt Nam đến Hàn Quốc và 900 won/phút khi nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc đến Việt Nam.
"/> dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại 29 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Người dùng sẽ trả từ 1,01 USD – 1,33 USD mỗi phút khi gọi ĐTDĐ từ Việt Nam đến Hàn Quốc và 900 won/phút khi nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc đến Việt Nam.
" />