Từ 16-22/8/2005, trung tâm Điện Toán Truyền Số Liệu khu vực 1 (VDC1) sẽ tổ chức tuần lễ khuyến mại đặc biệt tại văn phòng giao dịch VDC, 18 Nguyễn Du, Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam và 60 năm ngành Bưu Điện. " /> Từ 16-22/8/2005, trung tâm Điện Toán Truyền Số Liệu khu vực 1 (VDC1) sẽ tổ chức tuần lễ khuyến mại đặc biệt tại văn phòng giao dịch VDC, 18 Nguyễn Du, Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam và 60 năm ngành Bưu Điện. "/> Từ 16-22/8/2005, trung tâm Điện Toán Truyền Số Liệu khu vực 1 (VDC1) sẽ tổ chức tuần lễ khuyến mại đặc biệt tại văn phòng giao dịch VDC, 18 Nguyễn Du, Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam và 60 năm ngành Bưu Điện. " />