Oracle mua 61% cổ phần của i-Flex® Solutions, FLEXCUBE - sản phẩm hàng đầu của i-Flex® Solutions - đã có mặt ngay trên thị trường Việt Nam thông qua nhà triển khai là công ty giải pháp phần mềm FPT (FSS - FPT Software Solution).

" /> Oracle mua 61% cổ phần của i-Flex® Solutions, FLEXCUBE - sản phẩm hàng đầu của i-Flex® Solutions - đã có mặt ngay trên thị trường Việt Nam thông qua nhà triển khai là công ty giải pháp phần mềm FPT (FSS - FPT Software Solution).

"/> Oracle mua 61% cổ phần của i-Flex® Solutions, FLEXCUBE - sản phẩm hàng đầu của i-Flex® Solutions - đã có mặt ngay trên thị trường Việt Nam thông qua nhà triển khai là công ty giải pháp phần mềm FPT (FSS - FPT Software Solution).

" />