triệu phú Pixel K750i” do báo Thanh Niên và Sony Ericsson tổ chức từ ngày 13/7 - 11/8/2005.  " /> triệu phú Pixel K750i” do báo Thanh Niên và Sony Ericsson tổ chức từ ngày 13/7 - 11/8/2005.  "/> triệu phú Pixel K750i” do báo Thanh Niên và Sony Ericsson tổ chức từ ngày 13/7 - 11/8/2005.  " />