Tin từ FPT cho biết, ngày 12/09/2005, công ty đã chính thức được Bộ BCVT cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã hoàn thành việc thành lập công ty với 51% vốn nhà nước để tuân thủ quy định chính thức về doanh nghiệp được cung cấp hạ tầng mạng truyền dẫn." /> Tin từ FPT cho biết, ngày 12/09/2005, công ty đã chính thức được Bộ BCVT cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã hoàn thành việc thành lập công ty với 51% vốn nhà nước để tuân thủ quy định chính thức về doanh nghiệp được cung cấp hạ tầng mạng truyền dẫn."/> Tin từ FPT cho biết, ngày 12/09/2005, công ty đã chính thức được Bộ BCVT cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã hoàn thành việc thành lập công ty với 51% vốn nhà nước để tuân thủ quy định chính thức về doanh nghiệp được cung cấp hạ tầng mạng truyền dẫn." />