Tin từ BTC cuộc thi Nhân Tài Đất Việt cho biết, đến nay đã có  414 thí sinh đăng ký dự thi với 174 sản phẩm. " /> Tin từ BTC cuộc thi Nhân Tài Đất Việt cho biết, đến nay đã có  414 thí sinh đăng ký dự thi với 174 sản phẩm. "/> Tin từ BTC cuộc thi Nhân Tài Đất Việt cho biết, đến nay đã có  414 thí sinh đăng ký dự thi với 174 sản phẩm. " />