Cơ hội sở hữu công nghệ cao và du lịch khám phá Disneyland Hồng Kông" vào ngày 28/10/2005 tại TP.HCM. " /> Cơ hội sở hữu công nghệ cao và du lịch khám phá Disneyland Hồng Kông" vào ngày 28/10/2005 tại TP.HCM. "/> Cơ hội sở hữu công nghệ cao và du lịch khám phá Disneyland Hồng Kông" vào ngày 28/10/2005 tại TP.HCM. " />