Ngày 10/1/2006, Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải đã chính thức nhấn nút đưa trang tin điện tử của Chính Phủ hòa mạng Internet toàn cầu. Đây sẽ là đầu mối kết nối thông tin của cơ quan hành chính các cấp và là đại diện thông tin của Chính Phủ Việt Nam trên mạng Internet." /> Ngày 10/1/2006, Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải đã chính thức nhấn nút đưa trang tin điện tử của Chính Phủ hòa mạng Internet toàn cầu. Đây sẽ là đầu mối kết nối thông tin của cơ quan hành chính các cấp và là đại diện thông tin của Chính Phủ Việt Nam trên mạng Internet."/> Ngày 10/1/2006, Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải đã chính thức nhấn nút đưa trang tin điện tử của Chính Phủ hòa mạng Internet toàn cầu. Đây sẽ là đầu mối kết nối thông tin của cơ quan hành chính các cấp và là đại diện thông tin của Chính Phủ Việt Nam trên mạng Internet."/>