Năm 2005, được đánh giá là năm VNPT hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm với tốc độ tăng trưởng đạt 9%." /> Năm 2005, được đánh giá là năm VNPT hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm với tốc độ tăng trưởng đạt 9%."/> Năm 2005, được đánh giá là năm VNPT hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm với tốc độ tăng trưởng đạt 9%." />