chuẩn kỹ sư Nhật Bản ở phía Nam chỉ đạt 15%/ tổng thí sinh dự thi, thể hiện sự phân bố mất cân đối và bất hợp lý so với tỷ trọng nguồn nhân lực cả nước. Vì vậy, trong năm 2006, VITEC sẽ lập văn phòng đại diện tại TP.HCM  để tạo nên sự cân bằng cho tỷ lệ thí sinh dự thi ở mỗi miền." /> chuẩn kỹ sư Nhật Bản ở phía Nam chỉ đạt 15%/ tổng thí sinh dự thi, thể hiện sự phân bố mất cân đối và bất hợp lý so với tỷ trọng nguồn nhân lực cả nước. Vì vậy, trong năm 2006, VITEC sẽ lập văn phòng đại diện tại TP.HCM  để tạo nên sự cân bằng cho tỷ lệ thí sinh dự thi ở mỗi miền."/> chuẩn kỹ sư Nhật Bản ở phía Nam chỉ đạt 15%/ tổng thí sinh dự thi, thể hiện sự phân bố mất cân đối và bất hợp lý so với tỷ trọng nguồn nhân lực cả nước. Vì vậy, trong năm 2006, VITEC sẽ lập văn phòng đại diện tại TP.HCM  để tạo nên sự cân bằng cho tỷ lệ thí sinh dự thi ở mỗi miền." />