Từ ngày 29/1/2006, trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam (VNGT) áp dụng chính sách giảm giá cước 20 hướng gọi điện thoại quốc tế Voice 777" /> Từ ngày 29/1/2006, trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam (VNGT) áp dụng chính sách giảm giá cước 20 hướng gọi điện thoại quốc tế Voice 777"/> Từ ngày 29/1/2006, trung tâm Viễn Thông Thế Hệ Mới Việt Nam (VNGT) áp dụng chính sách giảm giá cước 20 hướng gọi điện thoại quốc tế Voice 777" />