www.nokia.com.vn. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/1 - 16/2/2006." /> www.nokia.com.vn. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/1 - 16/2/2006."/> www.nokia.com.vn. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/1 - 16/2/2006." />