Lễ Hội Quốc Tế Phần Mềm và Games (ISGAF) 2006 sẽ được Hiệp Hội Phần Mềm VN (Vinasa) và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế IDG hợp tác tổ chức từ ngày 26-29/5/2006 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Đây là bước mở rộng của Lễ Hội Phần Mềm VN do Vinasa tổ chức thường niên từ 2002.

" /> Lễ Hội Quốc Tế Phần Mềm và Games (ISGAF) 2006 sẽ được Hiệp Hội Phần Mềm VN (Vinasa) và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế IDG hợp tác tổ chức từ ngày 26-29/5/2006 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Đây là bước mở rộng của Lễ Hội Phần Mềm VN do Vinasa tổ chức thường niên từ 2002.

"/> Lễ Hội Quốc Tế Phần Mềm và Games (ISGAF) 2006 sẽ được Hiệp Hội Phần Mềm VN (Vinasa) và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế IDG hợp tác tổ chức từ ngày 26-29/5/2006 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Đây là bước mở rộng của Lễ Hội Phần Mềm VN do Vinasa tổ chức thường niên từ 2002.

" />