http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=46449, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bầu bí thương nhau." /> http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=46449, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bầu bí thương nhau."/> http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=46449, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bầu bí thương nhau." />