http://tv.fpt.vn. 500 thuê bao ADSL của FPT đăng ký trước 10/3/2006 sẽ sử dụng thử miễn phí từ 14/3 - 30/4/2006." /> http://tv.fpt.vn. 500 thuê bao ADSL của FPT đăng ký trước 10/3/2006 sẽ sử dụng thử miễn phí từ 14/3 - 30/4/2006."/> http://tv.fpt.vn. 500 thuê bao ADSL của FPT đăng ký trước 10/3/2006 sẽ sử dụng thử miễn phí từ 14/3 - 30/4/2006." />