Tổ chức tại Hà Nội từ 17-19/5/2006, hội thảo-triển lãm Banking 2006 sẽ có chủ đề “Hiện đại hóa công nghệ với phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam”." /> Tổ chức tại Hà Nội từ 17-19/5/2006, hội thảo-triển lãm Banking 2006 sẽ có chủ đề “Hiện đại hóa công nghệ với phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam”."/> Tổ chức tại Hà Nội từ 17-19/5/2006, hội thảo-triển lãm Banking 2006 sẽ có chủ đề “Hiện đại hóa công nghệ với phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam”."/>