CyberGame Netchua StarBowl (CNS) chính thức đi vào hoạt động hơn 3 tuần với rất nhiều hoạt động diễn ra: giải thi đấu 4 game truyền thống (trong 3 ngày 21, 22 và 26 tháng 3), liveshow trình diễn game WOW.

" /> CyberGame Netchua StarBowl (CNS) chính thức đi vào hoạt động hơn 3 tuần với rất nhiều hoạt động diễn ra: giải thi đấu 4 game truyền thống (trong 3 ngày 21, 22 và 26 tháng 3), liveshow trình diễn game WOW.

"/> CyberGame Netchua StarBowl (CNS) chính thức đi vào hoạt động hơn 3 tuần với rất nhiều hoạt động diễn ra: giải thi đấu 4 game truyền thống (trong 3 ngày 21, 22 và 26 tháng 3), liveshow trình diễn game WOW.

" />