• Thứ Tư, 12/04/2006 08:02 (GMT+7)

  Hà Nội: Quy định chế độ phụ cấp cho nhân viên CNTT

  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết Định 37/2006/QĐ-UB quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT-VT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.


  Theo đó, ngoài tiền lương cơ bản và tiền lương tăng thêm, các cán bộ công chức, viên chức có bằng chuyên môn về CNTT-VT hoặc tương đương, được phân công trực tiếp quản lý, điều hành việc ứng dụng CNTT-VT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ được hưởng ngân sách thành phố (theo chỉ tiêu, biên chế về CNTT-VT được thành phố phê chuẩn) hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, các ban quản lý dự án ứng dụng CNTT-VT trực thuộc sở, ban, ngành, quận, huyện. Lưu ý quy định này không áp dụng với những người làm nhiệm vụ thu thập thông tin, dữ liệu hoặc thực hiện những nội dung thuần tuý sử dụng, ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý; những người được thuê làm chuyên gia tư vấn về CNTT - VT; những người thuộc biên chế các cơ quan chuyên trách về CNTT - VT và những người không làm chuyên môn về CNTT - VT.  

  Mức phụ cấp cụ thể sẽ do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người làm chuyên môn về CNTT-VT quyết định dựa trên chất lượng hiệu quả công việc nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định. Cụ thể, người có trình độ đại học hoặc trên đại học được hưởng mức phụ cấp tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/tháng; người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp được hưởng tối đa không quá 700.000 đồng/người/tháng. Số tiền chi trả cho những người làm chuyên môn về CNTT-VT nói trên sẽ được tính trong dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm theo cơ chế khoán chi (đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc từ nguồn thu của Ban quản lý dự án hoặc nguồn kinh phí tự chủ (đối với đơn vị sự nghiệp có thu). 

  P.V

  ID: O0604_1