Tiếp sau lễ phát động tại Hà Nội, sáng 19/4/2006, tại TP.HCM, Hội Tin Học Việt Nam (VAIP), Ban Điều Phối Các Hoạt Động Hỗ Trợ Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (NCCD) và Hội Trợ Giúp Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (VNAH) đã tổ chức lễ công bố và phát động giải “ICT – Thắp sáng niềm tin”.

" /> Tiếp sau lễ phát động tại Hà Nội, sáng 19/4/2006, tại TP.HCM, Hội Tin Học Việt Nam (VAIP), Ban Điều Phối Các Hoạt Động Hỗ Trợ Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (NCCD) và Hội Trợ Giúp Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (VNAH) đã tổ chức lễ công bố và phát động giải “ICT – Thắp sáng niềm tin”.

"/> Tiếp sau lễ phát động tại Hà Nội, sáng 19/4/2006, tại TP.HCM, Hội Tin Học Việt Nam (VAIP), Ban Điều Phối Các Hoạt Động Hỗ Trợ Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (NCCD) và Hội Trợ Giúp Người Tàn Khuyết Tật Việt Nam (VNAH) đã tổ chức lễ công bố và phát động giải “ICT – Thắp sáng niềm tin”.

" />