Vertu trị giá 80 triệu đồng đã thuộc về anh Phạm Việt Dũng (Biên Hoà, Đồng Nai)." /> Vertu trị giá 80 triệu đồng đã thuộc về anh Phạm Việt Dũng (Biên Hoà, Đồng Nai)."/> Vertu trị giá 80 triệu đồng đã thuộc về anh Phạm Việt Dũng (Biên Hoà, Đồng Nai)." />