www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

" /> www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

"/> www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

" />