kỳ sát hạch Mùa Xuân 2006 dành cho hai loại hình kỹ sư CNTT cơ bản (FE) và kỹ sư thiết kế và phát triển phần mềm (SW) được công bố trên website của trung tâm Sát Hạch Kỹ Sư CNTT và Hỗ Trợ Đào Tạo (VITEC) tại địa chỉ http://www.vitec.org.vn.

" /> kỳ sát hạch Mùa Xuân 2006 dành cho hai loại hình kỹ sư CNTT cơ bản (FE) và kỹ sư thiết kế và phát triển phần mềm (SW) được công bố trên website của trung tâm Sát Hạch Kỹ Sư CNTT và Hỗ Trợ Đào Tạo (VITEC) tại địa chỉ http://www.vitec.org.vn.

"/> kỳ sát hạch Mùa Xuân 2006 dành cho hai loại hình kỹ sư CNTT cơ bản (FE) và kỹ sư thiết kế và phát triển phần mềm (SW) được công bố trên website của trung tâm Sát Hạch Kỹ Sư CNTT và Hỗ Trợ Đào Tạo (VITEC) tại địa chỉ http://www.vitec.org.vn.

" />