Đào tạo lập trình viên" trên kênh VTV2 có thể nhận chứng chỉ do học viện NIIT cấp sau khi thực hiện bài kiểm tra 30 phút tại bất kỳ trung tâm NIIT nào trên toàn quốc." /> Đào tạo lập trình viên" trên kênh VTV2 có thể nhận chứng chỉ do học viện NIIT cấp sau khi thực hiện bài kiểm tra 30 phút tại bất kỳ trung tâm NIIT nào trên toàn quốc."/> Đào tạo lập trình viên" trên kênh VTV2 có thể nhận chứng chỉ do học viện NIIT cấp sau khi thực hiện bài kiểm tra 30 phút tại bất kỳ trung tâm NIIT nào trên toàn quốc." />