http://www.vdctravel.vnn.vn) đã được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng giải thưởng Sao Khuê 2006 vào ngày 27/5/2006 tại Hà Nội. Hội đồng bình chọn giải thưởng Sao Khuê toàn quốc cũng đã xếp hạng phần mềm ưu việt 4 sao cho dịch vụ nói trên. " /> http://www.vdctravel.vnn.vn) đã được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng giải thưởng Sao Khuê 2006 vào ngày 27/5/2006 tại Hà Nội. Hội đồng bình chọn giải thưởng Sao Khuê toàn quốc cũng đã xếp hạng phần mềm ưu việt 4 sao cho dịch vụ nói trên. "/> http://www.vdctravel.vnn.vn) đã được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng giải thưởng Sao Khuê 2006 vào ngày 27/5/2006 tại Hà Nội. Hội đồng bình chọn giải thưởng Sao Khuê toàn quốc cũng đã xếp hạng phần mềm ưu việt 4 sao cho dịch vụ nói trên. " />