Sáng ngày 1/06/2006, công ty cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT chính thức trở thành nhà cung cấp sản phẩm bảo mật của Trend Micro cho thị trường Việt Nam. Khác với Misoft, phân phối sản phẩm cho các đại lý, HPT giữ vai trò bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tới DN ứng dụng giải pháp.

" /> Sáng ngày 1/06/2006, công ty cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT chính thức trở thành nhà cung cấp sản phẩm bảo mật của Trend Micro cho thị trường Việt Nam. Khác với Misoft, phân phối sản phẩm cho các đại lý, HPT giữ vai trò bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tới DN ứng dụng giải pháp.

"/> Sáng ngày 1/06/2006, công ty cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT chính thức trở thành nhà cung cấp sản phẩm bảo mật của Trend Micro cho thị trường Việt Nam. Khác với Misoft, phân phối sản phẩm cho các đại lý, HPT giữ vai trò bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tới DN ứng dụng giải pháp.

" />