Ngày 19/06/2006 tại TP.HCM, công ty TNHH Phúc Rạng Vĩnh Niên (PR-VN) đã chính thức công bố website www.prvietnam.com.vn nhằm cung cấp kiến thức về quan hệ công chúng (PR - Public Relations)." /> Ngày 19/06/2006 tại TP.HCM, công ty TNHH Phúc Rạng Vĩnh Niên (PR-VN) đã chính thức công bố website www.prvietnam.com.vn nhằm cung cấp kiến thức về quan hệ công chúng (PR - Public Relations)."/> Ngày 19/06/2006 tại TP.HCM, công ty TNHH Phúc Rạng Vĩnh Niên (PR-VN) đã chính thức công bố website www.prvietnam.com.vn nhằm cung cấp kiến thức về quan hệ công chúng (PR - Public Relations)." />