Đại diện của VDC và KPPI ngày 28/6/2006 đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ  IPVPN (mạng riêng ảo trên Internet). Dự kiến hai bên sẽ cung cấp dịch vụ từ tháng 8/2006." /> Đại diện của VDC và KPPI ngày 28/6/2006 đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ  IPVPN (mạng riêng ảo trên Internet). Dự kiến hai bên sẽ cung cấp dịch vụ từ tháng 8/2006."/> Đại diện của VDC và KPPI ngày 28/6/2006 đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ  IPVPN (mạng riêng ảo trên Internet). Dự kiến hai bên sẽ cung cấp dịch vụ từ tháng 8/2006." />