QTSC) cho biết lớp đào tạo chuyên viên mạng máy tính chương trình CCNA sẽ được khai giảng khóa mới nhất vào ngày 17/7/2006." /> QTSC) cho biết lớp đào tạo chuyên viên mạng máy tính chương trình CCNA sẽ được khai giảng khóa mới nhất vào ngày 17/7/2006."/> QTSC) cho biết lớp đào tạo chuyên viên mạng máy tính chương trình CCNA sẽ được khai giảng khóa mới nhất vào ngày 17/7/2006." />