Hai đợt tập huấn trước đó, cũng do HCA chủ trì, đã được tổ chức vào tháng 5 và 6/2006. " /> Hai đợt tập huấn trước đó, cũng do HCA chủ trì, đã được tổ chức vào tháng 5 và 6/2006. "/> Hai đợt tập huấn trước đó, cũng do HCA chủ trì, đã được tổ chức vào tháng 5 và 6/2006. " />