Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

" /> Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

"/> Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

" />