Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập trung tâm Điện Toán và Truyền Số Liệu Khu Vực 1 (VDC 1), đơn vị này thông báo sẽ dành tặng 1 tỷ đồng cho các khách hàng đang và sẽ sử dụng dịch vụ VNN Internet trực tiếp." /> Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập trung tâm Điện Toán và Truyền Số Liệu Khu Vực 1 (VDC 1), đơn vị này thông báo sẽ dành tặng 1 tỷ đồng cho các khách hàng đang và sẽ sử dụng dịch vụ VNN Internet trực tiếp."/> Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập trung tâm Điện Toán và Truyền Số Liệu Khu Vực 1 (VDC 1), đơn vị này thông báo sẽ dành tặng 1 tỷ đồng cho các khách hàng đang và sẽ sử dụng dịch vụ VNN Internet trực tiếp." />