Tập đoàn Sun Microsystems ngày 11/10/2006 tại Hà Nội đã tổ chức "Ngày hội các nhà phát triển" (Sun Developer Days) và tổ chức tour ngày hội công nghệ tại các trường đại học." /> Tập đoàn Sun Microsystems ngày 11/10/2006 tại Hà Nội đã tổ chức "Ngày hội các nhà phát triển" (Sun Developer Days) và tổ chức tour ngày hội công nghệ tại các trường đại học."/> Tập đoàn Sun Microsystems ngày 11/10/2006 tại Hà Nội đã tổ chức "Ngày hội các nhà phát triển" (Sun Developer Days) và tổ chức tour ngày hội công nghệ tại các trường đại học." />