Từ 17/10/2006, công ty Dịch Vụ Viễn Thông (VinaPhone) chính thức sử dụng biểu trưng (logo) mới, lấy cảm hứng từ hình ảnh của nước trong triết lý phương Đông. Sự thay đổi này thể hiện quyết tâm đổi mới hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi phủ sóng của VinaPhone.

" /> Từ 17/10/2006, công ty Dịch Vụ Viễn Thông (VinaPhone) chính thức sử dụng biểu trưng (logo) mới, lấy cảm hứng từ hình ảnh của nước trong triết lý phương Đông. Sự thay đổi này thể hiện quyết tâm đổi mới hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi phủ sóng của VinaPhone.

"/> Từ 17/10/2006, công ty Dịch Vụ Viễn Thông (VinaPhone) chính thức sử dụng biểu trưng (logo) mới, lấy cảm hứng từ hình ảnh của nước trong triết lý phương Đông. Sự thay đổi này thể hiện quyết tâm đổi mới hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi phủ sóng của VinaPhone.

" />