http://www.vietco.com) vừa giới thiệu chương trình: “Mở eStore với tin nhắn sms và được giảm giá tới 90%” kéo dài từ  17/10 - 15/11/2006. Tiền thu được từ chương trình sẽ được Vietco.com gửi cho Ban cứu trợ bão lụt của Báo Tuổi Trẻ để cứu trợ đồng bào miền Trung." /> http://www.vietco.com) vừa giới thiệu chương trình: “Mở eStore với tin nhắn sms và được giảm giá tới 90%” kéo dài từ  17/10 - 15/11/2006. Tiền thu được từ chương trình sẽ được Vietco.com gửi cho Ban cứu trợ bão lụt của Báo Tuổi Trẻ để cứu trợ đồng bào miền Trung."/> http://www.vietco.com) vừa giới thiệu chương trình: “Mở eStore với tin nhắn sms và được giảm giá tới 90%” kéo dài từ  17/10 - 15/11/2006. Tiền thu được từ chương trình sẽ được Vietco.com gửi cho Ban cứu trợ bão lụt của Báo Tuổi Trẻ để cứu trợ đồng bào miền Trung." />