blog của XBox team những ngày gần đây đề cập nhiều đến việc "cấy" ổ quang HD DVD vào hệ máy XBox 360. " /> blog của XBox team những ngày gần đây đề cập nhiều đến việc "cấy" ổ quang HD DVD vào hệ máy XBox 360. "/> blog của XBox team những ngày gần đây đề cập nhiều đến việc "cấy" ổ quang HD DVD vào hệ máy XBox 360. " />